نهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری

1395/11/24

نهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری که در روزهای 4و5 اسفند 95با حضور جمع کثیری از متخصصین و اندیشمندان دانشگاه های سراسری کشور و نیز شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در این حوزه از ریاضیات فعالیت دارند برگزار می گردد.

آدرس سایت کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری:
http://conf.isc.gov.ir/algcombinatorics9