تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1396/06/20

کتاب " آزمایش نفوذ پیزوکن در مهندسی ژئو تکنیک" تالیف آقای دکتر ابوالفضل اسلامی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب پس از معرفی تفصیلی آزمایش پیزوکن و انواع آن، به ارائه روش‌های موجود در تخمین پارامترهای ژئوتکنیکی، شناسایی و طبقه‌بندی خاک‌ها پرداخته شده است. سپس کاربرد این آزمایش در مهندسی پی اعم از تعیین ظرفیت باربری و تخمین نشست پی‌های سطحی و عمیق مورد بررسی قرارگرفته است. در ادامه شناسایی خاک‌های مسئله‌دار و بررسی عملکرد بهسازی ارائه گردیده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر