دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


اداره گزینش دانشگاه

باتوجه به آیین نامه ها و مقررات استخدامی هیأت عالی جذب و هیأت عالی گزینش ، اهم شرح وظایف اداره گزینش دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

1- اجرای دستورالعملها و بخشنامه های صادره از هیأت عالی گزینش و جذب در خصوص گزینش کارکنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه

2- پیگیری تشکیل جلسات هسته گزینش برای تعیین صلاحیت عمومی متقاضیان کار و استخدام در دانشگاه

3- استعلام از ادارات و مراکز مورد نظر در قانون گزینش و آیین نامه های جذب برای تکمیل پرونده پرسنلی متقاضیان و ارائه آن به شوراهای مربوطه جهت صدور رأی صلاحیت عمومی

4- انجام مراحل تحقیق از منابع مورد تأیید در خصوص متقاضیان استخدام و گفتگوی حضوری با آنان در جهت تکمیل پرونده صلاحیت عمومی شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی زیر برای ارتباط با مدیریت گزینش و پیگیری امور مربوطه در اختیار مخاطبان می باشد.

شماره تماس: 64542273
پست الکترونیک : jazb@aut.ac.ir