دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


پست الکترونیکی

ورود کلیه کاربران که قبل از تاریخ 1/6/92 شناسه دریافت کرده اند.

   لینک

ورود کاربران کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری که پس از تاریخ 1/6/92 شناسه کاربری دریافت کرده اند.

   لینک