دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

AUT LogoAUTAUTAUT


دفتر حقوقی و قراردادها

سرپرست دفتر حقوقی: آقای علی دوست محمدی
شماره تماس: 64542217
پست الکترونیک: hoghoghi@aut.ac.ir


دفتر حقوقی دانشگاه عهده دار انجام تمام امور حقوقی داخل و خارج از دانشگاه بوده که برخی از وظایف این دفتر بشرح ذیل می باشد:

1- دفاع از منافع و حقوق دانشگاه در برابر دادخواست ها، شکایات و اعلام جرم ها علیه دانشگاه

2- تنظیم متن لوایح دفاعی و پیگیری امور محوله و تعقیب دعاوی تا خاتمه

3- اقامه دعوی کیفری و حقوقی بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حقوق و منافع دانشگاه را تضییع می کنند

4- تهیه و تنظیم قراردادهای مختلف همکاری، پیمانکاری ، اجاره، بیع نامه و ... و اظهارنظر در مورد تمامی قراردادهای ارسالی و اصلاح آنها در صورت لزوم

5- تثبیت وضعیت املاک دانشگاه با بهره گیری از نظرات کارشناسی در زمینه های گوناگون ثبتی در جهت ثبت املاک و مستغلات دانشگاه تا اخذ سند آنها