انتشار کتاب «آب، انرژی و محیط زیست»

 | تاریخ ارسال: 1400/9/28 | 

کتاب «آب، انرژی و محیط زیست» ترجمه آقای دکتر محمود افشار توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
تأمین آب تمیز مستلزم وجود انرژی است و تامین انرژی پاک برای کاهش اثرات زیست محیطی تولید و مصرف انرژی حیاتی است. یک پیوند (یک ارتباط یا اتصال تصادفی) بین آب، انرژی و محیط زیست وجود دارد. در سال‌های اخیر  بشر اصطلاح پیوند آب-انرژی را جهت رابطه عمیق بین آب و انرژی بکار می‌برد و به شکل مشابه می‌توان اصطلاح پیوند را برای رابطه نزدیک بین آب، انرژی و محیط زیست اعمال کرد. استفاده از اصطلاح پیوند می‌تواند دربریگرنده موضوعات ذیربط مثل تولید غذا و سلامتی نیز بشود. در این کتاب تحلیل‌ها و توضیحات به پیوند سه‌گانه آب، انرژی و محیط زیست محدود شده است و بررسی پیوندهای موضوعات احتمالی دیگر به متخصصین مربوطه واگذار می‌شود.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر