عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)

 | تاریخ ارسال: 1400/10/11 | 

عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)
یکشنبه ۱۲ دی الی پنجشنبه ۱۶ دی ساعت ۱۸:۴۰
مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر