فرم‌ها

 | تاریخ ارسال: 1398/2/25 | 
فرم‌های معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی:

اداره امور هیات علمی:
  1. فرم های اصلی ارتقاء اعضای هیأت علمی آموزشی
  2. فرم های اصلی ارتقاء اعضای هیأت علمی پژوهشی
  3. فرم اعلام تخصص
  4. فرم ارزیابی دانشگاه
  5. فرم فرهنگی دانشگاه
فرم‌های معاونت فرهنگی و دانشجویی:


فرم‌های معاونت پژوهش و فناورری:


اداره کل ارتباط با صنعت و کارآفرینی:
  1. اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد