هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/8/20 | 

علیرضا ابراهیمی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : arebrahimiaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۷۹


حمید امیدوار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : omidvaraut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۷۷


نادر پروین

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : nparvinaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۱۱


امین جعفری رامیانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : ajafariaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۹۰


داود حق شناس فتمه‌سری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : dahafaaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۰۹


کامران دهقانی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی : dehghaniaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۷۳


اسلام رنجبر نوده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : islam_ranjbaraut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۳۹


میلاد رضایی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : miladrezaeiaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۳۶


علی شمسی پور   

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی : shamsipuraut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۵۸


 سیدهادی طبائیان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : tabaianaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۳۳


علی فرزادی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:farzadiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۲۸


صادق فیروزی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : s.firooziaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۹۱


مصطفی کتابچی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی : ketabchiaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۵۵


اسکندر کشاورزعلمداری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : alamdariaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۷۱


فرزاد محبوبی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی : mahboubiaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۶۷


سیدمحمد موسوی خوئی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : mmousaviaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۵۹


سید محمد حسین میرباقری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : smhmirbagheriaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۶۱


سید احسان میرصالحی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : mirsalehiaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۷۸


مالک نادری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : mnaderiaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۹۲


سیدپیروز هویدامرعشی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : pmarashiaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۲۹۱۰

 
CAPTCHA