هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 

دکتر مهدی ایرانمنش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:imehdiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۹ 
 
 

دکتر اکبر اسفندیاری
مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:a_Esfandiariaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۰۷     

 
 

 
 

دکتر محمدرضا خدمتی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:khedmatiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۳ 
 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rahbaraut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۴


       
          
 
 

دکتر حمید زراعت گر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hamidzaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۰
 

 
 
 


دکتر مصباح سایبانی ( واحد آموزشی بندرعباس )

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:msaybaniaut.ac.ir


شماره تلفن:۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۱
 
 

دکتر محمود غیاثی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mghiasiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۲۲


 
 دکتر ایمان فرح بخش ( واحد آموزشی بندرعباس )

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:i.farahbakhshaut.ac.ir


شماره تلفن:۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۱


 
 دکتر محمدامین فیض چکاب ( واحد آموزشی بندرعباس )

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fayziaut.ac.ir


شماره تلفن:۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۱


 
 

دکتر حسن قاسمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:gasemiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۲ 

 
 
 
 


دکتر پرویز قدیمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:pghadimiaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۱۷

 
 
 
 


دکتر محمد جواد کتابداری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ketabdaraut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۱۱  


 
 


دکتر مهدی سعید کیاست

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kiasataut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۵

 
 
 
 

محمد جواد معتمدی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:jmotamedaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۲

 
 
 

دکتر سیدحسین موسوی زادگان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hmousaviaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۲۹


 

اساتید بازنشسته :

 

دکتر منوچهر فدوی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fadavieaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۸

 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5257 بار   |   دفعات چاپ: 214 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر