حمایت‌ها و گردهمایی‌های علمی

برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر با مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری دارای یک تفاهم نامه در راستای " برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور " می‌باشد.فایلهای زیر به منظور آشنایی و بهره مندی هرچه بیشتر متخصصان با این برنامه می‌باشد.

به منظور ارتقاء سطح کیفی پژوهش و آموزش و گسترش فعالیتهای علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه …

حمایت از ثبت نام و شرکت دانشجویان در گردهمایی های علمی

به منظور ارتقاء سطح کیفی پژوهش و آموزش و گسترش فعالیتهای علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دستیابی به آخرین یافته های علمی، این دانشجویان می توانند با شرایط و ضوابط مشخص شده در آئین نامه جهت ثبت نام در گردهمایی های معتبر علمی بین المللی خارج کشور و نیز شرکت در همایش های داخلی اقدام نمایند.

آئین نامه ها، رویه ها و فرمها حمایت از حضور اعضاء هیأت علمی در گردهمایی های علمی خارج از کشور
به منظور ارتقاء سطح کیفی پژو هش و آموزش و گسترش فعالیتهای علمی بین المللی با سایر کشورها و دستیابی به آخرین یافته های علمی، اعضاء هیأت عملی دانشگاه می توانند در گردهمایی های معتبر علمی بین المللی خارج از کشور شرکت نمایند.