توسط محققان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر: ساخت دستگاه جمع آوری داده و تحلیل

 | تاریخ ارسال: 1401/2/18 |