در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ برگزاری مسابقات هوش مصنوعی

 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 |