توسط محققان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و پیاده سازی آنتن های نسل چهارم

 | تاریخ ارسال: 1401/3/17 |