ساختار و تشکیلات

 | تاریخ ارسال: 1401/3/23 | 

طراحی ساختار سازمانی مناسب، تهیه و تنظیم شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل از جمله فعالیت‌هایی است که برای تحقق اهداف و مأموریت‌های هر سازمانی لازم است. ساختار سازمانی بیانگر روابط و نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحدهای سازمانی، حدود اختیارات، سلسله مراتب و سطوح مدیریتی و سرپرستی است که در سازمان نظم ایجاد کرده و منجر به توسعه یافتگی می‌گردد.

اهم وظایف حوزه ساختار و تشکیلات در این مدیریت عبارت است از:

- بروز رسانی ساختار سازمانی با توجه به اهداف و مأموریت‌های دانشگاه

- بروز رسانی شرح وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل دانشگاه

- بررسی شرایط احراز کارکنان جهت تبدیل وضعیت ایشان(رسمی آزمایشی شدن یا استخدام پیمانی) و یا جابجایی پرسنل و تایید وجود پست متناظر بلاتصدی

- بررسی شرایط احراز رشته‌های شغلی کارکنان جهت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان متقاضی و اعلام به دبیر هیأت اجرایی جهت طرح در هیات اجرایی کارکنان

- بررسی شرایط احراز رشته‌های شغلی کارکنان جهت تغییر عنوان پست سازمانی(جهت کارکنان رسمی و پیمانی) و  یا تغییر عنوان شغلی(جهت کارکنان قراردادی) و اعلام به دبیر هیات اجرایی جهت طرح در هیأت اجرایی کارکنان

- بررسی نرم‌افزار حقوق و دستمزد حداقل به صورت هفتگی جهت مشاهده تغییرات احکام و اعمال تغییرات احکام صادر شده در فایل تشکیلات

- بروز رسانی اطلاعات تشکیلاتی وارد شده در پورتال وزارت علوم (HES)

- ورود اطلاعات تشکیلاتی کلیه پرسنل دانشگاه(رسمی، پیمانی و قراردادی) در پورتال سازمان اداری و استخدامی بر اساس عنوان پست یا عنوان شغلی به روز

- مقایسه اطلاعات موجود در نرم‌افزار پرسنلی با فایل تشکیلات جهت بروز رسانی نرم‌افزار گزارشات دانشگاه

- تکمیل و بروز رسانی زونکن مجوزهای شورای گسترش

- تهیه و تدوین گزارشات لازم و انجام کلیه امور محوله از جانب مافوق