بودجه هزینه ای

 | تاریخ ارسال: 1401/3/23 | 
انجام هرگونه تلاش در جهت برنامه‌ریزی، مزایای فراوانی دارد. بودجه ریزی نیز به عنوان یک برنامه مالی نقش مهمی در توسعه کشورها دارد. بودجه‌بندی اهداف و کاربردهای مختلفی در تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل سیاست‌های دستگاه اجرایی دارد.
در مرحله اول، بودجه چارچوبی را برای تنظیم سیاست‌های دستگاه اجرایی فراهم می‌کند سپس فعالیت‌های مختلف برای رسیدن به اهداف و سیاست‌ها مشخص و تقسیم این فعالیت‌ها بین بخشهای مختلف تعیین می‌شود. در مرحله تصویب بودجه، وسیله کنترل قانونی است. در مرحله اجرا، بودجه‌بندی راهنمای مدیران در اجرای سیاست‌های تدوین شده است و در نهایت بودجه‌بندی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد واحدها و بخشها محسوب می‌شود.
تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود در چارچوب قانون، کاری است که بودجه‌ریزی نام دارد و اهمیت چنین فرآیندی در هر سازمانی از نظر پوشیده نیست. دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای آموزش عالی از این امر مستثنی نبوده و مسؤولین دانشگاه همواره بر بودجه‌ریزی مناسب به عنوان ابزاری مهم در جهت مدیریت دانشگاه تأکید داشته اند.

اهم وظایفی که در حوزه بودجه هزینه‌ای در این واحد انجام می‌گیرد، عبارت است از:

ـ مطالعه مستمر مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بر طبق آخرین اصلاحات صورت گرفته و هم چنین قانون بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی بودجه
ـ همکاری در تدوین و بازنگری خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به پیش‌بینی،‌تأمین، تخصیص و هزینه‌کرد بودجه دانشگاه و پیشنهاد به هیأت رئیسه و هیأت امناء
ـ تلفیق و تنظیم بودجه پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی‌های دانشگاه در قالب فرم ۵
ـ نظارت بر تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه تفصیلی سالیانه و اصلاحیه آن جهت ارسال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طرح و تصویب در هیأت امناء
ـ بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و توجیه واحدها در خصوص مفاد بخشنامه ضوابط تهیه و تنظیم بودجه تفضیلی
ـ تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی  و مقایسه‌ای بودجه‌ای
ـ تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه تفصیلی سالیانه و اصلاحیه آن جهت ارسال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طرح و تصویب در هیأت امناء
ـ پیشنهاد اصلاحیه و یا متمم بودجه سالیانه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ـ تهیه و تنظیم مصوبات بودجه به تفکیک برنامه‌ها و ریز هزینه‌ها جهت ارایه به امور مالی به تفکیک درآمد عمومی و اختصاصی
ـ جمع آوری بودجه‌های پیشنهاد شده توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات پیشنهادی
ـ تهیه و تنظیم بودجه معاونت‌ها و دانشکده‌ها و واحدها