توسط محققان پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ سامانه پایش وضعیت لحظه ای گلخانه ها

 | تاریخ ارسال: 1401/3/25 |