توسط محققان مرکزنوآوری دانشکده مهندسی پزشکی؛ طراحی و ساخت مچ بند کاهش لرزش دست

 | تاریخ ارسال: 1401/3/30 |