پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1401/4/20 | 

پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
دختر و پسر
دانشگاه تبریز
تابستان ۱۴۰۱
اطلاعات بیشتر:
https://olympiad۱۵.tabrizu.ac.ir/fa