توسط پژوهشگران مرکز نوآوری دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ طراحی سامانه هوشمند پایش روسازی جاده ها

 | تاریخ ارسال: 1401/6/6 |