بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/6/14 |