توسط پژوهشگران برج فناوری دانشگاه امیرکبیر؛ طراحی بستر تعاملی برای غربالگری و تشخیص راه کاری برای پیشگیری و کنترل بیماری آلزایمر

 | تاریخ ارسال: 1401/6/20 |