توسط محققان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ ارائه یک روش نوین جهت بررسی پیوستگی در مخازن نفتی

 | تاریخ ارسال: 1401/7/6 |