توسط محققان دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ طراحی غشاء همو دیالیز موجود در دستگاه همودیالیز

 | تاریخ ارسال: 1401/7/12 |