توسط محققان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ ساخت اولین ریز شبکه تحقیقاتی کشور

 | تاریخ ارسال: 1401/7/24 |