بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایشگاه توسعه فناوری هوایی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/7/30 |