توسط محققان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ طراحی نرم افزاری برای جلوگیری از رسوب هیدروکربنات در چاه‌های نفتی

 | تاریخ ارسال: 1401/8/14 |