توسط پژوهشگران دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ سنتز و تهیه کامپوزیت‌های نانو لوله

 | تاریخ ارسال: 1401/8/25 |