توسط دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری متخصصان؛ ساخت ربات برای بهبود عملکرد آرتروز

 | تاریخ ارسال: 1401/10/14 |