توسط محققان پژوهشکده فناوری‌های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ طراحی و تولید دستگاه ارتعاش دهنده بدن

 | تاریخ ارسال: 1401/10/17 |