بانوی نخبه دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانست؛ با جدا سازی نانومواد خاصیت جدیدی را به منسوجات پزشکی اضافه کند

 | تاریخ ارسال: 1401/10/21 |