سخنرانی علمی از سلسه برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع: «عجایب فضایی؟ یک فرمول‌بندی آماری از ارزیابی پیوسته»

 | تاریخ ارسال: 1401/11/2 | 

سخنرانی علمی از سلسه برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع: 
«عجایب فضایی؟ یک فرمول‌بندی آماری از ارزیابی پیوسته»

میزبان: دکتر سعید رضاخواه، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخنران؛
Professor  Anthony Davison
استاد ریاضی دانشگاه EPFL سوئیس
چهارشنبه ۵  بهمن ماه ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰
لینک  ثبت نام:
https://intrel.aut.ac.ir/en/۴۵-۲
لینک شرکت در سخنرانی:
https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/statistics/guest