میز خدمت

 | تاریخ ارسال: 1401/11/9 | 

نشانی
نشانی پستی: جدید دانشگاه: ایران - تهران - میدان ولیعصر - خیابان حافظ - پلاک ۳۵۰ .صندوق پستی :۴۴۱۳-۱۵۸۷۵
پست الکترونیک دانشگاه:    praut.ac.ir
شماره تماس: ۶۴۵۴۰ (۲۱) ۹۸+
کد پستی :۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱
آدرس ECE دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
autdidgahaut.ac.ir