سخنرانی علمی از سلسه برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع: «عدم توجه به مدلهای ناشفاف»

 | تاریخ ارسال: 1401/11/12 | 

سخنرانی علمی از سلسه برنامه های معاونت امور بین الملل با موضوع: 
«عدم توجه به مدلهای ناشفاف»
میزبان: دکتر سعید رضاخواه، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سخنران؛ Distinguished Professor  Philip Stark
استاد برجسته دانشگاه کالیفرنیا برکلی
چهارشنبه ۱۹  بهمن ماه ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰
لینک ثبت نام:
 https://intrel.aut.ac.ir/en/۷۷-۲
لینک شرکت در سخنرانی:
https://bluemeet.aut.ac.ir/ch/statistics/guest