توسط محققان یک شرکت فن آور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ تولید راکتور تصیفه پساب مورد نیاز در صنعت نساجی

 | تاریخ ارسال: 1401/12/2 |