چاپ کتاب «روش‌های نوین آنالیز سطح زیست مواد» تالیف دکتر «حمید میرزاده»

 | تاریخ ارسال: 1401/12/6 | 

کتاب «روش‌های نوین آنالیز سطح زیست مواد» تالیف دکتر حمید میرزاده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
با توجه به اینکه سطح زیست‌مواد در تماس مستقیم با سلول‌ها، خون و بافت‌های سخت و نرم بدن قرار دارند، پی بردن به برهم‌کنش‌ها و اثرهای متقابل این مواد با بافت‌های بدن نقش حیاتی و مهم دارد. پارامترهای متعددی از خواص شیمیایی و فیزیکی و حتی مکانیک سطوح زیست مواد بر رفتار بافت های بدن که در تماس با آنها هستند موثر است.
روش‌های پیشرفته آنالیز و تجزیه و تحلیل مواد همیشه جذاب بوده و ما را در شناخت طبیعت اشیاء و مواد راهبر بوده است.
در این کتاب بر اساس سر فصل ها دروس چهارده روش مهم و متداول برای آنالیز سطوح زیست مواد معرفی شده ونیز تمرینات دروس و پاسخ به سئوالات آمده است.

Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر