توسط متخصصان دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ تولید و بومی‌سازی پوشش‌هایی برای جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی فلزات

 | تاریخ ارسال: 1401/12/20 |