گپ وگفت با موضوع

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۵ | 
شرکت بیدبرگ با همکاری مدیریت فناوری و توسعه ،گپ و گفتی با عنوان "نکات حقوقی قرارداد کار" در روز چهارشنبه (۱۳۹۸/۳/۸) ،ساعت ۱۴ تا ۱۶ در اتاق ایده کتابخانه مرکزی بر گزار میکند.