توسط متخصصان مرکز نوآوری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ بومی‌سازی دستگاه تزریق کارت شناسایی دام‌ها

 | تاریخ ارسال: 1402/3/1 |