معاونت آموزشی

دکتر بابک بنکدار پور

معاونت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:             babakbaut.ac.ir
شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۶۹  

 

کلیدواژه ها: فرهنگی و دانشجویی | معاونت آموزشی | دکتر بنکدار پور | معاونت آموزشی |