گروه نرم‌افزار

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 

محمدرضا رزازی ( مدیر گروه)

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:razzaziaut.ac.ir

شماره تلفن:64542732


احمد عبداله زاده بارفروش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ahmadakuaut.ac.ir

شماره تلفن:64542733


مهدی دهقان تخت فولادی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dehghanaut.ac.ir

شماره تلفن:64542749
 

مهران سلیمان فلاح

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msfallahaut.ac.ir

شماره تلفن:64542718
 

علیرضا باقری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ar_bagheriaut.ac.ir

شماره تلفن:64542742
 

امیر کلباسی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:kalbasiaut.ac.ir

شماره تلفن:64545114
 

مصطفی حقیر چهره‌قانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mostafa.chehreghaniaut.ac.ir

شماره تلفن:64542750