معاونت تحصیلات تکمیلی

دکتر نرگس فلاح

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و امور بین الملل
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:             nfallah2001aut.ac.ir
شماره تلفن:02164543199