دفتر تلفن اساتید

 | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره ثابت شماره آزمایشگاه مرتبه علمی زمینه تخصصی پست الکترونیک
۱ آقای دکتر مجتبی آقا میرسلیم ۳۳۲۱ ۳۵۳۶ استاد قدرت mirsalimaut.ac.ir
۲ آقای دکتر حسن آقائی نیا ۳۳۲۲ ۳۳۶۳ دانشیار مخابرات aghaeiniaut.ac.ir
۳ آقای دکتر فرهاد آزادی نمین ۳۳۸۲ ۵۵۵۰ استادیار مخابرات namin-farhad.aut.ac.ir
۵ آقای دکتر احمد افشار ۳۳۳۷ ۳۳۹۱ دانشیار کنترل aafsharaut.ac.ir
۶ آقای دکتر حمیدرضا امین داور ۳۳۳۲ ۳۳۶۸ استاد مخابرات hamidamiaut.ac.ir
۷ آقای دکتر حمزه بیرانوند ۵۵۵۲ استادیار مخابرات beyranvandaut.ac.ir
۸ آقای دکتر وحید پوراحمدی ۳۳۱۱ استادیار مخابرات v.porahmadiaut.ac.ir
۹ آقای دکتر احد توکلی ۳۳۱۷ ۳۳۹۷ استاد مخابرات tavakoliaut.ac.ir
۱۰ آقای دکتر امیر جهانشاهی ۵۵۶۰ استادیار الکترونیک Amir.Jahanshahiaut.ac.ir
۱۱ آقای دکتر سید حسین حسینیان ۳۳۴۳ ۳۳۶۱ استاد قدرت hosseinianaut.ac.ir
۱۲ آقای دکتر محمداعظم خسروی ۳۳۷۷ استادیار کنترل m.a.khosraviaut.ac.ir
۱۳ آقای دکتر ابوالقاسم راعی ۳۳۱۵ ۳۳۶۵ دانشیار الکترونیک raieaut.ac.ir
۱۴ آقای دکتر حسن رستگار ۳۳۴۶ ۳۳۷۴ استاد قدرت rastegaraut.ac.ir
۱۵ آقای دکتر غلامحسین ریاحی ۳۳۲۰ ۳۵۵۰ دانشیار قدرت gholamaut.ac.ir
۱۶ آقای دکتر علی دوست محمدی ۳۳۲۹ ــ دانشیار کنترل dadaut.ac.ir
۱۷ خانم دکتر پریسا دهخدا ۵۵۵۸ استادیار مخابرات pdehkhodaaut.ac.ir
۱۸ خانم مهندس طاهره سیدنا ۳۳۲۴ ۳۳۸۰ مربی مخابرات seyedenaaut.ac.ir
۱۹ آقای دکتر مسعود شفیعی ۳۳۱۰ ــ استاد کنترل mshafieeaut.ac.ir
۲۰ آقای دکتر جواد شکر الهی مغانی ۳۳۴۹ ۳۵۵۰ دانشیار قدرت moghaniaut.ac.ir
۲۱ آقای دکتر مجید شالچیان ۳۳۳۳ ــ استادیار الکترونیک shalchianaut.ac.ir
۲۲ آقای دکتر حمید شیخ زاده ۳۳۱۱ ــ استادیار مخابرات hsheikhaut.ac.ir
۲۳ آقای دکتر سعید شریفیان ۵۵۵۳ استادیار الکترونیک sharifian_saut.ac.ir
۲۴ آقای دکتر رضا صراف شیرازی ۳۳۱۸ ــ دانشیار مخابرات sarrafaut.ac.ir
۲۵ آقای دکتر سید حسام الدین صادقی ۳۳۴۸ ۳۳۹۷ استاد قدرت sadeghiaut.ac.ir
۲۶ آقای دکتر سید مصطفی صفوی همایی ۳۳۱۳ ۳۳۶۸ دانشیار مخابرات msafaviaut.ac.ir
۲۷ آقای دکتر امیرابوالفضل صورتگر ۳۳۶۷ ــ دانشیار کنترل a-suratgaraut.ac.ir
۲۸ آقای دکتر حیدر علی طالبی ۳۳۴۰ ۳۳۹۸ استاد کنترل alitaut.ac.ir
۲۹ آقای دکتر حسن طاهری قزوینی ۳۳۵۲ ۳۳۵۴ دانشیار الکترونیک htaheriaut.ac.ir
۳۰ آقای دکتر مهرداد عابدی ۳۳۱۹ ۳۵۵۰ استاد قدرت abediaut.ac.ir
۳۱ خانم دکتر هاجر عطریانفر ۵۵۵۸ استادیار کنترل atrianfaraut.ac.ir
۳۲ خانم دکتر فرزانه عبدالهی ۳۳۵۸ ــ دانشیار کنترل F_abdollahiaut.ac.ir
۳۳ آقای دکتر عبدالعلی عبدی پور ۳۳۳۸ ۳۳۹۴ استاد مخابرات abdipouraut.ac.ir
۳۴ آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه ۳۳۳۵ ۳۳۷۰ استاد قدرت askarianaut.ac.ir
۳۵ آقای دکتر محمدجواد عمادی ۳۳۷۵ استادیار مخابرات mi.emadiaut.ac.ir
۳۶ آقای دکتر امیر نادر عسکر پور ۵۷۹۹ استادیار مخابرات askarpouraut.ac.ir
۳۷ آقای دکتر کریم فائز ۳۳۲۸ ۳۳۶۲ استاد الکترونیک kfaezaut.ac.ir
۳۸ آقای دکتر سید حمید فتحی ۳۳۵۳ ۳۵۵۰ استاد قدرت fathiaut.ac.ir
۳۹ آقای دکتر ایاز قربانی ۳۳۱۴ ۳۳۹۳ استاد مخابرات ghorbaniaut.ac.ir
۴۰ آقای دکتر گئورک بابا ملک قره پتیان ۳۳۴۱ ۳۵۰۴ استاد قدرت grptianaut.ac.ir
۴۱ آقای دکتر حسن کاتوزیان ۳۳۸۸ ۳۳۶۸ استاد الکترونیک hsnkatoaut.ac.ir
۴۲ آقای مهندس سید امیرکاشی ۳۳۳۹ ۳۳۸۰ مربی الکترونیک kashiaut.ac.ir
۴۳ آقای دکتر مهدی کراری ۳۳۴۵ ۳۳۰۲ استاد کنترل karrariaut.ac.ir
۴۴ آقای دکتر شهرام منتصر کوهساری ۳۳۵۰ ۳۳۷۱ استاد قدرت smontomaut.ac.ir
۴۵ آقای دکتر مرتضی محمدی اردهالی ۳۳۲۳ ۳۳۶۴ استاد قدرت ardehaliaut.ac.ir
۴۶ آقای دکتر عباس محمدی ۳۳۳۴ ۳۳۹۴ استاد مخابرات Abm۱۲۵aut.ac.ir
۴۷ آقای دکتر سید احمد معتمدی ۳۳۳۱ ۳۳۷۳ استاد الکترونیک motamediaut.ac.ir
۴۸ آقای دکتر محمد باقر منهاج ۳۳۴۷-۵۷۹۵ ۳۳۹۱ استاد کنترل menhajaut.ac.ir
۴۹ آقای دکتر جعفر میلی منفرد ۳۳۵۱ ۳۵۵۰ استاد قدرت monfaredaut.ac.ir
۵۰ آقای دکتر غلامرضا مرادی ۳۳۲۵ ۳۳۹۴ دانشیار مخابرات ghmoradiaut.ac.ir
۵۱ آقای دکتر محسن معزی ۵۵۵۷ ۳۳۶۸ استادیار الکترونیک moezziaut.ac.ir
۵۲ آقای دکتر یاسر نوروزی ۵۷۹۸ ــ استادیار مخابرات y.norouziaut.ac.ir
۵۳ آقای دکتر بهروز وحیدی ۳۳۳۰ ۳۳۸۹ استاد قدرت vahidiaut.ac.ir
۵۴ آقای دکتر محمد یاوری ۳۳۲۶ ــ دانشیار الکترونیک mmyavariyahoo.com
۵۵ آقای دکتر امیر خرسندی ۵۸۹۸ استادیار قدرت a_khorsandiaut.ac.ir
۵۶ خانم دکتر ساناز سیدین ۳۳۴۲ استادیار الکترونیک sseyedinaut.ac.ir
۵۷ آقای دکتر ایمان شریفی ۵۱۹۸ استادیار کنترل imansharifiaut.ac.ir
۵۸ آقای دکتر حامد نفیسی ۵۸۱۱ استادیار قدرت nafisiaut.ac.ir
۵۹ آقای دکتر وحید پوراحمدی ۵۵۵۱ استادیار مخابرات v.pourahmadiaut.ac.irCAPTCHA
دفعات مشاهده: 2870 بار   |   دفعات چاپ: 446 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر