تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴ - دانشکده مهندسی شیمی

صندوق پستی :۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۰ - ۶۶۴۹۹۰۶۶

پست الکترونیک: chemengaut.ac.ir