تقویم آموزشی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال اول) سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸
ثبت نام شنبه ویک شنبه ۲۳و ۹۸/۶/۲۴
شروع کلاسها شنبه ۹۸/۶/۳۰
حذف و اضافه( هفته ۲) سه شنبه و چهارشنبه ۹ و ۹۸/۷/۱۰
تصحیح اخطارها(هفته ۳ ) سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و۹۸/۷/۱۷
حذف اضطراری( هفته ۱۵ ) شنبه و یکشنبه ۷و ۹۸/۱۰/۸
ارزیابی( هفته  ۱۵ و۱۶ ) دوشنبه ۹/۱۰/۹۸ الی جمعه۹۸/۱۰/۲۰
هفته پایانی کلاسها(هفته ۱۶ ) شنبه ۹۸/۱۰/۱۴  الی چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۸
آزمونهای پایانی(هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ الی پنجشنبه ۹۸/۱۱/۳
 

تقویم آموزشی کارشناسی (نیمسال دوم) سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸
ثبت نام سه شنبه و چهارشنبه ۱۵ و ۱۶/ ۹۸/۱۱
شروع کلاسها شنبه ۹۸/۱۱/۱۹
حذف و اضافه(هفته ۲) سه شنبه و چهارشنبه  ۲۹ و۹۸/۱۱/۳۰
تصحیح اخطارها(هفته ۳) سه شنبه  وچهارشنبه ۶ و۹۸/۱۲/۷
حذف اضطراری(هفته ۱۵ ) شنبه ویکشنبه ۱۰و۹۹/۳/۱۱
ارزیابی(هفته ۱۵ و۱۶ ) دو شنبه ۹۹/۳/۱۲ الی جمعه ۹۹/۳/۲۳
هفته پایانی کلاسها(هفته ۱۶ ) شنبه ۹۹/۳/۱۷  الی چهارشنبه ۹۹/۳/۲۱
آزمونهای پایانی( هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۹۹/۳/۲۴ الی پنجشنبه۹۹/۴/۵
 

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی (نیمسال اول) سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

ثبت نام سه شنبه وچهار شنبه ۲۶ و ۹۸/۶/۲۷
شروع کلاسها شنبه ۹۸/۶/۳۰
حذف و اضافه( هفته ۲ ) یکشنبه و دوشنبه ۹۸/۷/۷ و ۹۸/۷/۸
آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵( شنبه   ۹۸/۱۰/۷
ارزیابی( هفته ۱۵ و۱۶ ) دوشنبه ۹۸/۱۰/۹ الی جمعه ۹۸/۱۰/۲۰
هفته پایانی کلاسها (هفته ۱۶ ) شنبه ۹۸/۱۰/۱۴  الی چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۸
آزمونهای پایانی(هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ الی پنجشنبه ۹۸/۱۱/۳
*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۷ دیماه ۹۸ درخواست خود را به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارئه نمایند.
 

تقویم آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی (نیمسال دوم)  سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸
ثبت نام شنبه و یکشنبه  ۱۲ و ۹۸/۱۱/۱۳
شروع کلاسها شنبه  ۹۸/۱۱/۱۹
حذف و اضافه(هفته ۲ ) شنبه و یکشنبه   ۲۶ و ۹۸/۱۱/۲۷
آخرین مهلت حذف اضطراری(هفته ۱۵( شنبه ۹۹/۳/۱۰
ارزیابی(هفته ۱۵ و۱۶ ) دوشنبه ۹۹/۳/۱۲ الی جمعه ۹۹/۳/۲۳
هفته پایانی کلاسها (هفته ۱۶ ) شنبه ۹۹/۳/۱۷  الی چهارشنبه ۹۹/۳/۲۱
آزمونهای پایانی( هفته ۱۷ و۱۸ ) شنبه ۹۹/۳/۲۴ الی پنجشنبه ۹۹/۴/۵
*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید حداکثر تا ۱۰ خردادماه ۹۹  درخواست خود را به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.