کارگاهها

۱- کارگاه نرم افزارهای عمومی مهندسی
سرپرست : محمد رحمانی

۲- کارگاه نرم افزارهای مهندسی شیمی
سرپرست : محمد رحمانی