تدوین و انتشار کتاب «شیمی فیزیک پوشش‌های سطح»- جلدهای یک و دو

 | تاریخ ارسال: 1402/12/9 | 

 

کتاب «شیمی فیزیک پوشش‌های سطح (جلد اول)» تدوین آقایان دکتر سید محسن محسنی و مهندس نوید مستوفی سرکاری و کتاب «شیمی فیزیک پوشش‌های سطح (جلد دوم)» تدوین آقای دکتر سید محسن محسنی، توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.

جلد اوّل این کتاب دوجلدی، بر اصول شیمی فیزیکی مواد اولیه مورد استفاده در صنعت پوشش‌ سطوح استوار است، و رفتار شیمی‌فیزیکی آنها به صورت منفرد توضیح داده شده است. این مواد شامل رنگ‌دانه، پیونده و حلاّل و بعضاً افزودنی‌های مورد استفاده در این آمیزه هستند.

 

 

در جلد دوّم، به بیان مبانی شیمی‌فیزیکی بین اجزاء آمیزه پوشش‌های سطح، پرداخته شده است و با توضیح نیروهای بین مولکولی و بین ذرّه‌ای بین اجزاء، به پدیده‌های مرتبط به این آمیزه شامل فرآیندهای پراکنش و ترَشدن ذرات، مفهوم کشش‌سطحی مایعات و انرژی‌سطحی جامدات و نحوه اندازه‌گیری آنها، زاویه تماس، پدیده لخته‌شدن و اصول پایدارسازی ذرّات، پدیده مویینگی و اصول نفوذ پیونده در بسترهای متخلخل، پدیده ایجاد کف و نهایتا اصول ارزیابی عملی فرآیند پراکنش، در قالب یازده فصل، پرداخته شده است.

کتاب حاضر می‌تواند به عنوان مرجع آموزشی و پژوهشی، مورد استفاده‌ دانشجویان مقاطع مختلف و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی رنگ، پلیمر، شیمی و مواد قرار گیرد. همچنین مطالب آن به عنوان مرجع درس شیمی‌فیزیک‌ پیشرفته سطح و درس کلوییدها و فصول‌مشترک، که از دروس تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشند، قابل استفاده است.
Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر