چهارمین سمینار فصلی تخصصی انجمن بیومتریال و مهندسی بافت ایران و انجمن مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

 | تاریخ ارسال: 1402/12/12 | 

چهارمین سمینار فصلی تخصصی انجمن بیومتریال و مهندسی بافت ایران و انجمن مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران با همکاری دانشکده مهندسی پلیمرورنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۴۰۲