انتشار کتاب «پلیمرها در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و دارو رسانی» تألیف آقای دکتر حمید میرزاده

 | تاریخ ارسال: 1402/12/19 | 

کتاب «پلیمرها در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و دارو رسانی» تألیف آقای دکتر حمید میرزاده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده است.
با توجه به کاشت روزافزون مواد زیست سازگار به ویژه پلیمرهای زیست سازگار در بدن چه به صورت دائمی یا موقت و باعنایت به اینکه این پلیمرها در تماس مستقیم با سلول‌ها، خون و بافت‌های سخت و نرم بدن قرار دارند، پی بردن به شناخت زیست پلیمرها و همکنش و اثر متقابل آن‌ها با بافت‌های بدن و کاربردهای آن‌ها نقش حیاتی و مهم دارد. امروزه از پلیمرهای زیست‌سازگار در جایگزینی اندام‎ها یا تقویت اندام‌هایی که دچار ضعف عملکرد شده‌اند و نیز در مبحث مهندسی بافت، پزشکی بازساختی و سامانه‌های نوین دارو رسانی استفاده می‌شود .
این کتاب بر اساس سر فصل‌های مصوب وزارت علوم  در ۱۷ فصل در خصوص پلیمرهای زیست سازگار در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی و سامانه‌های نوین دارورسانی تنظیم شده است.
Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر