مراسم ترحیم استاد فقید شادروان «پرویز نورپناه» در دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1403/3/8 | 
مراسم ترحیم استاد فقید شادروان «پرویز نورپناه» در دانشگاه